sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE

OFERTA

Oferujemy dla Państwa usługi z zakresu:

SPRAWOZDAWCZOŚĆ
 • sporządzanie wszystkich wymaganych sprawozdań oraz naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska,
 •  pomoc, wskazówki i doradztwo dla pracowników samodzielnie sporządzających raporty i naliczających opłaty ekologiczne,
 •  sprawdzenie poprawności naliczania opłat i sporządzania sprawozdań przez Państwa pracowników,
 •  szukanie możliwości i wskazywanie sprawdzonych sposobów zaoszczędzenia na opłatach ekologicznych,
 •  naliczanie opłat z okresu obejmującego 5 lat wstecz, przygotowanie wniosków o zwrot nadpłaty, lub też nienależnie wpłaconej opłaty za korzystanie ze środowiska.
 •  sporządzanie pozostałych brakujących sprawozdań z okresu wstecznego.

POZWOLENIA I OPERATY ŚRODOWISKOWE
 
 • Diagnoza formalno-prawna zakładu w zakresie gospodarowania odpadami,
 •  Opracowanie dokumentacji oraz przygotowanie i złożenie wniosku o pozwolenie na wytwarzanie, odzysk, transport lub unieszkodliwianie odpadów,
 •  Katalogowanie odpadów wraz z trybem postępowania zgodnie z obowiązującym prawem oraz uwarunkowaniami ekonomicznymi,
 •  Opracowanie instrukcji postępowania z odpadami,
 •  Optymalizacja i organizacja systemu gospodarki odpadami w zakładzie (opracowanie systemu gospodarowania odpadami),
 •  Organizacja miejsc zbiórki i magazynowania odpadów,
 •  Pomoc w doborze odpowiednich pojemników i dodatkowego wyposażenia do składowania odpadów,
 •  Wyszukanie uprawnionego odbiorcy konkretnych odpadów i wynegocjowanie najkorzystniejszych warunków logistycznych i finansowych,
 •  Prowadzenie ewidencji odpadów,
 •  Przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami,
 •  Prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości dotyczącej odpadów o charakterze ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny),
 •  Przeprowadzenie instruktażu dla pracowników z zakresu zasad gospodarowania odpadami w przedsiębiorstwie,
 •  Kontrola ilości i rodzajów odpadów przekazywanych osobom fizycznym.

NADZORY ŚRODOWISKOWE
 • pełne przygotowanie dokumentacji dotyczącej uzyskania zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (dla osób fizycznych oraz firm). Obejmuje to wykonanie pomiarów drzew, sporządzenie wniosku, przygotowanie mapy drzew przeznaczonych do usunięcia, a także ewentualnego projektu nasadzeń zastępczych,
 • sporządzanie opinii, w związku z naliczaniem administracyjnej kary pieniężnej,
 • inwentaryzacja parków, alei drzew itd.,
 • sporządzanie opinii dendrologicznych; np. po zniszczeniu drzew w wyniku niewłaściwej pielęgnacji,
 • przygotowanie wniosku na uzyskanie zezwolenia na usunięcie gatunku objętego ochroną.W ramach stałej współpracy zapewniamy:
  • Reprezentowanie firmy na zewnątrz w zakresie spraw dotyczących ochrony środowiska;
  • Przygotowanie firmy do ewentualnej kontroli, czynny udział w kontrolach oraz pomoc w realizacji zaleceń pokontrolnych;
  • Pilnowanie terminowości opłat rocznych i innych wymaganych przepisami ochrony środowiska;
  • Przeprowadzenie regularnych szkoleń dla pracowników firmy;
  • Systematyczne sporządzanie wszystkich wymaganych prawem wykazów i sprawozdań;
  • Stały nadzór nad zmianami w prawie ochrony środowiska, dotyczącymi firmy;
  • Stałą kontrolę wszelkich kosztów firmy związanych z korzystaniem ze środowiska oraz pomoc w ich minimalizacji.

zapraszamy do współpracy.

 
 
 
 

 

Kontakt

+48 664 867 592

 Powered by: www.cdx.pl  
 
sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE