sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE
Raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko (Raport środowiskowy) - jest dokumentem, na podstawie którego wydawana jest decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach. Raport zawiera elementy określone w art. 66 ustawy z 28 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). Decyzja środowiskowa jest wydawana m.in. przed decyzją o warunkach zabudowy i przed pozwoleniem na budowę, dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko i dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
Kontakt

+48 664 867 592

 Powered by: www.cdx.pl  
 
sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE