sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE

Rejestracji w Krajowej bazie można dokonać wyłącznie na podstawie dostępnego na stronie internetowej https://krajowabaza.kobize.pl/applicationcompany/company_register elektronicznego formularza rejestracyjnego i  wygenerowanego na podstawie danych w nim zawartych, formularza rejestracyjnego w formacie PDF.

Formularz rejestracyjny zawiera następujące informacje:

  • dane identyfikacyjne i adresowe podmiotu,
  • dane osób uprawnionych do reprezentacji podmiotu podpisujących formularz,
  • dane osób, które otrzymają dostęp do danych podmiotu w Krajowej bazie,
  • dane osoby wypełniającej formularz.

Formularz składany w postaci papierowej musi być podpisany przez osobę uprawnioną (osoby uprawnione) do reprezentacji podmiotu. Jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.

Formularz rejestracyjny w postaci papierowej należy przesłać na adres:

Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami
Chmielna 132/134
00-805 Warszawa
z dopiskiem Krajowa baza

Po pozytywnym rozpatrzeniu formularza rejestracyjnego przez Krajowy ośrodek osoby wskazane w tym formularzu jako użytkownicy Krajowej bazy otrzymają drogą elektroniczną login i hasło umożliwiające dostęp do danych podmiotu Krajowej bazie.

źródło: https://krajowabaza.kobize.pl

Kontakt

+48 664 867 592

 Powered by: www.cdx.pl  
 
sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE