sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE

Podstawowe zmiany w zakresie rejestracji:

 • Formularz rejestracyjny składany jest dla podmiotu korzystającego ze środowiska, a nie dla poszczególnych jego zakładów.

Informacje dotyczące poszczególnych zakładów danego podmiotu użytkownik wprowadza po zalogowaniu się do Krajowej bazy, jako kolejne (odrębne) miejsca korzystania ze środowiska.

 • Formularz rejestracyjny składa się:
  • w postaci elektronicznej przez stronę internetową www://krajowabaza.kobize.pl w trybie bezpośredniego połączenia z systemem teleinformatycznym oraz w postaci papierowej. Formularz w składany w postaci papierowej wymaga podpisania przez osobę uprawnioną do reprezentacji podmiotu,
  • jeżeli formularz rejestracyjny w postaci elektronicznej został opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, nie składa się tego formularza w wersji papierowej.
 • W formularzu rejestracyjnym danego podmiotu może zostać wskazanych do 10 użytkowników, którzy uzyskają dostęp do danych podmiotu.
 • W przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) albo w Rejestrze REGON nie dołącza się dokumentów potwierdzających wpisy do tych rejestrów.

Jedynie w przypadku podmiotów niezarejestrowanych w KRS, CEIDG albo w rejestrze REGON do formularza dołącza się zaświadczenie potwierdzające nadanie numeru identyfikacji podatkowej (NIP) lub odpis zaświadczenia poświadczony za zgodność z oryginałem na zasadach określonych w kodeksie postępowania administracyjnego.
 

 • Pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru formularza raportu oraz sposobu jego wprowadzania do Krajowej bazy o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 4) podmiot korzystający ze środowiska posiadał elektroniczne konta tworzone dla poszczególnych zakładów podmiotu. Zgodnie z przepisami nowego rozporządzenia, dane podmiotu zgromadzone są pod jednym dostępem w Krajowej bazie, a dane zakładów są ujęte pod danymi podmiotu jako dane „miejsc korzystania ze środowiska”.
 • Zgodnie z przepisami tego rozporządzenia osoby, które w dniu poprzedzającym dzień jego wejścia w życie posiadały dostęp do elektronicznego konta w Krajowej bazie, od dnia 23.11.2016 r. stały się automatycznie użytkownikami Krajowej bazy. Identyfikatory (loginy) i hasła dostępu nadane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia zachowują ważność.
 • Zgodnie z § 4 ust. 5 ww. rozporządzenia użytkownicy Krajowej bazy, w tym osoby, które pod rządami poprzednio obowiązującego rozporządzenia posiadały dostęp do elektronicznego konta dla zakładu w Krajowej bazie, po upływie 21 dni od dnia jego wejścia w życie uzyskali dostęp do informacji i danych każdego zakładu danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie.

PRZYKŁAD Podmiot korzystający ze środowiska posiada dwa zakłady i pod rządami poprzedniego rozporządzenia posiadał dwa elektroniczne konta dla zakładu w Krajowej bazie. Podmiot pod rządami poprzedniego rozporządzenia ustanowił dwie osoby posiadające dostęp do elektronicznych kont dla zakładów – przy czym każda z tych osób miała dostęp do danych tylko jednego zakładu. Na gruncie nowego rozporządzenia z dnia 14 listopada 2016 r. podmiot nie będzie posiadał dwóch odrębnych kont dla zakładów, a dane podmiotu będą zgromadzone w jednym miejscu. Dane zakładów są ujęte jako miejsca korzystania ze środowiska podmiotu. Po upływie 21 dni od wejścia w życie nowego rozporządzenia obydwaj użytkownicy mają dostęp do wszystkich danych podmiotu, w tym danych wszystkich zakładów danego podmiotu.

W związku z powyższym, jeżeli podmiot nie chce, aby dany użytkownik miał dostęp do wszystkich informacji danego podmiotu zgromadzonych w Krajowej bazie, należy dokonać usunięcia lub zmiany użytkownika Krajowej bazy poprzez złożenie formularza aktualizacyjnego, po zalogowaniu się do Krajowej bazy za pomocą identyfikatora (loginu) i hasła dostępu.


 źródło: https://krajowabaza.kobize.pl

Kontakt

+48 664 867 592

 Powered by: www.cdx.pl  
 
sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE