sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE
1. Podstawa prawna:
Ustawa o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.).
Posiadacz odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów znajdujących się na nieruchomości.

2. Obowiązki posiadacza odpadów:
Zgodnie z art. 66  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 21 ze zm.),  posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia na bieżąco ich ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 roku w sprawie katalogu odpadów Dz. U. z 2014 roku poz. 1923).
Obowiązek prowadzenia ewidencji, o której mowa powyżej, nie dotyczy:
- wytwórców odpadów komunalnych,
- wytwórców odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów,
- osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady
na własne potrzeby,
- podmiotów, o których mowa w art. 45 ust.1 pkt 1,
- wytwórców odpadów, dla których nie ma konieczności prowadzenia ewidencji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów ( t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1431).
Ewidencję należy prowadzić z zastosowaniem między innymi następujących dokumentów ewidencji odpadów:
- karty ewidencji odpadu, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadu odrębnie,
- karty przekazania odpadu,
których wzory opublikowane zostały w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r.
w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 2014, poz. 1973).
 pobierz plik (pdf)
 pobierz plik (doc)


 3. Zbiorcze zestawienia danych:
Art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia
14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,
o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku
i unieszkodliwiania tych odpadów.
Zbiorcze zestawienia danych posiadacz odpadów w tym wytwórca komunalnych osadów ściekowych jest obowiązany przekazać, na formularzu, marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania, odbierania odpadów komunalnych, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
w terminie do dnia 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.
Kontakt

+48 664 867 592

 Powered by: www.cdx.pl  
 
sprawozdania za korzystanie ze środowiska, RAPORTY KOBIZE, OCHRONA ŚRODOWISKA W FIRMIE